top of page

     Statuti

183957109_106264581635884_7899951899457171820_n.jpeg
183957109_106264581635884_7899951899457171820_n.jpeg

U nastavku ćete naći statut Komisije za bijele trake. 

Statut usvojen 18.01.2022

PREAMBULA

 

 

I. NAZIV, SJEDIŠTE, SVRHA, SREDSTVA I RESURSI

 

 1. Ime

 

1.1 Pod nazivom “Komisija udruženja Brassards Blancs - Komisija Bijelih Traka” (u daljem tekstu “Udruženje”), udruženje se osniva prema privatnom pravu u smislu člana 60. i slijedećih Švicarskog građanskog zakonika (“CC”).

 

1.2 Sljedeće denominacije su također dozvoljene;

 • Komisija za bijele trake

 • Komisija Bijelih Traka 

 • CBB

 • KTB

 

2. Trajanje

 

2.1    Njegovo trajanje je neograničeno.

 

3. Štab

 

3.1  Udruženje ima sjedište u kantonu Ženeva.

 

4. Ciljevi

 

4.1 Svrha Udruženja je:

 

4.2. Doprinijeti obilježavanju sjećanja na žrtve etničke, rasne, vjerske i političke diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

 

4.3 Voditi kampanju protiv negiranja zločina na osnovu etničke, rasne, vjerske i političke diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

 

4.4 Doprinijeti prevenciji i podizanju svijesti o diskriminaciji na etničkoj, rasnoj, vjerskoj i političkoj osnovi u Bosni i Hercegovini i drugdje

 

4.5 Udruženje je neprofitno.  

 

5. Sredstva

 

5.1 Udruženje se može uključiti u bilo koju zakonitu aktivnost radi postizanja svoje svrhe.

 

5.2 Posebno, u cilju postizanja ciljeva navedenih u tačkama 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3., Udruženje svake godine organizuje:

 • Jedna ili više aktivnosti povodom Dana bijelih traka (31. maja)

 • Jedna ili više aktivnosti za obilježavanje genocida u Srebrenici (11. jul)

 

5.3 Udruženje je slobodno da obavlja sve druge aktivnosti koje članovi odbora smatraju odgovarajućim.

 

 

II. ČLANOVI

 

6. Članovi

 

6.1 Članovi Udruženja („Članovi“) su pojedinci ili pravne ili fizičke osobe koje imaju interes za svrhu i aktivnosti Udruženja i/ili koje žele da ih podrže.

 

6.2  Članovi se razlikuju po:

 • Osnivači 

 • članovi odbora

 • Aktivni članovi

 • Pasivni članovi

 • Počasni članovi

 

6. 3 Članovi osnivači kao i članovi komisije oslobođeni su pretplate.

 

6.4 Pasivni članovi su izuzeti od prava glasa. Pasivni član je svaka osoba koja ne učestvuje redovno u aktivnostima ili odlučivanju. Status aktivnog pasivnog člana redefiniše se na svakoj generalnoj skupštini.

 

6.5 Status počasnog člana komisija dodeljuje svakom pojedincu koji je svojim delovanjem značajno doprineo ciljevima udruženja – a da nije bio član. 

 

6.6  cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Kategorije članstva su kumulativne

 

7. Članstvo

 

7.1 Osnivači su početni članovi Udruženja.

 

7.2 Dodatni članovi se mogu pridružiti Udruženju izražavanjem želje za pridruživanjem Udruženju i popunjavanjem obrasca za registraciju.

 

7.3 Komisija razmatra prijave za članstvo i odobrava ih ili ne.

 

8. Prestanak članstva

 

8.1 Članstvo prestaje sa:

 • Ostavka člana upućena Odboru.

 • ako je član fizičko lice, u trenutku njegove smrti status člana je neotuđiv (čl. 70 al. 3 KZ).

 • Kada je član isključen odlukom Glavne skupštine.

 

8.2 U svim slučajevima, članarinu za tekuću godinu plaća odlazeći član pod uslovom da udruženje ima sistem članarine.

 

9. Doprinos

 

9.1. Komisija odlučuje o principu i visini članarine.

 

9.2 Iznos doprinosa ne smije prelaziti 60 CHF.

 

 

III. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

 

10. Organi udruženja

 

10.1 Organi udruženja su:

 • generalna skupština,

 • komitet,

 

10.2 Odlukom odbora, a radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, moguće je formirati pododbore kao savjetodavna ili tijela odlučivanja. Osnivanje ovih pododbora vrši se bez odobrenja Generalne skupštine, a njihove nadležnosti i sastav će biti precizno definisani internim dokumentom.

IV. GENERALNA SKUPŠTINA

 

11. Principi

 

11.1. Generalna skupština predstavlja vrhovni organ Udruženja u smislu člana 64. i dalje. CC.

 

11.2  Sastoji se od svih članova.

 

12. Ovlasti

 

12.1 Generalna skupština delegira Komitetu ovlaštenja upravljanja i predstavljanja Udruženja.

 

12.2 Generalna skupština zadržava sljedeća neotuđiva ovlaštenja:

 • Usvajanje i izmjena Statuta;

 • Odobravanje godišnjih izvještaja i računa (revidirani);

 • Imenovanje, nadzor, razrešenje i razrešenje članova Komisije; 

 • Odluka o prestanku ili pripajanju Udruženja; I

 • Upravljanje svim poslovima koji nisu u nadležnosti drugih organa.

 

13. Sastanci

 

13.1 Redovna generalna skupština. Redovna Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje, lično ili virtuelno.

 

13.2  Vanredna generalna skupština. Vanredne Generalne skupštine mogu se održati na zahtjev Komisije ili najmanje 20 posto članova, u skladu sa članom 64. al. 3 KZ

 

13.3 Predsjednik i u njegovom/njenom odsustvu potpredsjednik (kao što je definisano u članu 17 u nastavku), predsjedavat će sastancima Generalne skupštine.

 

14. Poziv

 

14.1  Komitet saziva sastanke Generalne skupštine 14 dana unaprijed. Dnevni red sastanaka se mora dostaviti sa sazivima. Pozivnice se mogu slati poštom, e-mailom ili porukom putem društvenih mreža (u pisanom obliku).

 

14.2  Poziv mora sadržavati dnevni red Skupštine koji se sastoji od najmanje:

 • usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine,

 • izvještaj komisije o aktivnostima,

 • finansijski izvještaj,

 • neophodni izbori u komisiju i revizore (uzorak dnevnog reda skupštine).

 

15. Kvorum

 

15.1 Generalna skupština je pravovaljano konstituisana bez obzira na broj prisutnih članova sa pravom glasa.

 

16. Odluka i pravo glasa

 

16.1 Pravo glasa: Svi članovi imaju jednaka prava glasa u Generalnoj skupštini.

 

16.2  Način rada: Članovi mogu biti zastupani putem punomoći datog trećoj strani. 

 

16.3  Proxy: Glasanje se odvija dizanjem ruku. Na zahtjev člana, mogu se održati tajnim glasanjem.

 

16.4  Većina: Odluke Generalne skupštine donose se većinom glasova (uključujući i one koji glasaju preko punomoćnika), pod uslovom da ovaj Statut ne predviđa različitu većinu. Uzdržani i nevažeći glasovi se ne uzimaju u obzir pri prebrojavanju većine”.

 

16.5  Sukob interesa: U skladu sa članom 68 KZ, član ne može glasati za odluke koje se odnose na pitanje ili suđenje Udruženja, kada on, njegov bračni drug ili njegovi srodnici ili saveznici u neposrednom linija je uključena.

 

16.6  Zapisnik: Sastanci Generalne skupštine i njene odluke se evidentiraju u zapisniku (vidi prilog).

 

V. KOMISIJA

 

17. Principles 

 

17.1 Uloga i ovlašćenja: Odbor je izvršni organ Udruženja. Ima pravo i dužnost da rukovodi poslovima Udruženja i da ga zastupa u skladu sa Statutom (čl. 69 KZ). Komisija mora posebno preduzeti sve korisne mjere za postizanje svrhe Udruženja, osigurati ispravnu primjenu ovog Statuta i svih drugih internih propisa, upravljati imovinom, imovinom i resursima Udruženja, voditi račune, zapošljavati i nadgledati direktora, po potrebi, saziva i organizuje glavnu skupštinu. Članovi komisije su ovlašteni da angažuju udruživanje - uz prethodnu saglasnost većine ostalih članova odbora. Komisija se obavezuje da će raditi na principu transparentnosti i povjerenja.

 

17.2  Volontiranje: Članovi odbora djeluju na dobrovoljnoj osnovi i mogu tražiti samo kompenzaciju za svoje stvarne troškove i svoje putne troškove. Za aktivnosti koje prevazilaze uobičajeni okvir funkcije, svaki član komisije može dobiti odgovarajuću naknadu. Plaćeni radnici Udruženja mogu biti članovi Komisije samo u svojstvu savjetnika.

 

18. Imenovanje komisije

 

18.1  Početnu komisiju biraju članovi osnivači. Nakon toga, nove članove Komisije biraju preostali članovi odbora ili Generalne skupštine.

 

19. Composition   

 

19.1  Komitet se sastoji od najmanje dva, a najviše pet članova.

 

19.2  Komisija iz reda svojih članova imenuje predsjednika, potpredsjednika, kao i svaku drugu funkciju koju smatra korisnim (sekretar, blagajnik, itd.), ove funkcije su kumulativne. predsjednik, potpredsjednik će biti u obavezi da vodi diskusije tokom sastanaka, oni će po potrebi biti portparol udruženja.

 

19.3  Najmanje jedan član Komiteta, sa ovlašćenjem potpisivanja, je švajcarski državljanin ili državljanin zemlje članice EU ili EFTA i sa prebivalištem u Švajcarskoj.

 

20. Mandat  

 

20.1 Članovi Komisije se imenuju na period od dve godine, koji se može obnoviti

 

21. Smjena i ostavka  

 

21.1 Opoziv: Mandat člana Komisije može biti oduzet od strane Generalne skupštine, posebno ako je prekršio svoje obaveze prema Udruženju ili ako nije u mogućnosti da pravilno obavlja svoje dužnosti.

 

21.2  Ostavka: Članovi Komisije mogu podnijeti ostavku u bilo koje vrijeme podnošenjem pismene izjave (e-mailom, watsapp porukom ili poštom) predsjedniku Komisije, navodeći datum kada su ostavka stupa na snagu.

 

22. Delegacija i zastupanje  

 

22.1     Delegacija: Komitet je ovlašten da delegira neke od svojih zadataka na jednu ili više stranaka, uključujući treće strane. zaposlenima koje angažuje.

 

22.2     Zastupanje: Udruženje je valjano predstavljeno i vezano od strane dva člana/člana kolektivnog dizajna ili potpisivanja bilo kojeg drugog predstavnika ili potpisivanja ovog odbora od strane Komisije po punomoćju i/na potpisu predsjednika.

 

23.  Sastanci

 

23.1     Sastanak: Komitet se sastaje onoliko često koliko je potrebno.

 

23.2     Način rada: Članovi Komiteta mogu punovažno učestvovati na sjednici Komisije putem video ili telefonske konferencije i donositi odluke.

 

23.3     Sazivanje: Predsjedavajući Komisije saziva sastanke Komisije najmanje [petnaest.] Ako hitne okolnosti to opravdavaju, predsjednik može sazvati vanrednu sjednicu.

 

23.  Donošenje odluka

 

23.1     Glasovi i većina: Svaki član Komiteta ima jedan glas. Odluke se donose prostom većinom prisutnih članova. U slučaju izjednačenog rezultata, predsjednik ima odlučujući glas.

 

23.2     Cirkularne odluke: Odluke odbora se također mogu valjano donositi putem e-maila.

 

23.3     Zapisnik: Sastanci odbora i njegove odluke se evidentiraju u zapisnik.

 

VI. RAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

24.  Sekretarijat

 

24.1     Komisija može uspostaviti sekretarijat i/ili imenovati direktora koji će upravljati svakodnevnim radom Udruženja.

 

25.  Revizor

 

25.1     Komisija može odlučiti da imenuje jednog (ili više) revizora, koji moraju uspostaviti povjerenstvo za izvještaje, nezavisno od komisije za izvještaj. Generalna Skupština.

 

26.  Kompatibilnost

 

26.1     Računi: Komisija priprema račune za svaku obračunsku godinu, u skladu sa važećim zakonom.

 

26.2     Fiskalna godina: Obračunska godina počinje 1. januara i završava se svake godine 31. decembra.

 

27.  Odricanje od odgovornosti

 

27.1     Udruženje je isključivo odgovorno za svoje dugove, koji su garantovani njegovom društvenom imovinom. Članovi nemaju ličnu odgovornost za dugove Udruženja.

 

28.  Rastvaranje

 

28.1     O raspuštanju Udruženja može se odlučiti samo dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

U tom slučaju Komisija prelazi na likvidaciju Udruženja.

 

28.2     Imovina Udruženja će se prvenstveno koristiti za gašenje njegovih dugova.

 

28.3     Ostatak će biti doniran neprofitnoj instituciji koja ostvaruje porez na račun bivšeg udruženja i koristi od poreza od javnog interesa. Roba se ni pod kojim okolnostima ne smije vratiti fizičkim osnivačima ili članovima, niti koristiti u njihovu korist u cijelosti ili djelomično i na bilo koji način.

 

Originalna francuska verzija je autentična.

bottom of page